Algemene voorwaarden

2 Juni 2017 versie augustus 2020
 
Algemene Voorwaarden Culivents Catering

Artikel 1 Definities

Culivents catering:

Opdrachtnemer: Opdrachtgever:

Partijen:
Overeenkomst / Opdrachtbevestiging:

Annulering:

Dagen: Werkdagen:

AVO:

Artikel 2 Toepasselijkheid

2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Culivents een overeenkomst heeft gesloten.
Een overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Algemene Voorwaarden Culivents

 1. 2.1.  De AVO zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVO andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVO.

 2. 2.2.  Afwijken van de AVO is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

 3. 2.3.  Zijn de AVO eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van

  de AVO toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. 3.1.  Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

 2. 3.2.  Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtbevestiging kan ook digitaal verstuurd worden.

 3. 3.3.  Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard en als er een tweezijdig ondertekende opdrachtbevestiging bij opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig is. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Artikel 4 Gastenaantal

 1. 4.1.  De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van food & beverage [m.a.w. culinair en dranken] zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van offerte of overeenkomst. Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zal opdrachtnemer zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.

 2. 4.2.  Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk tot 7 werkdagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5 % van het overeengekomen gastenaantal.

 3. 4.3.  Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of overeenkomst extra in rekening gebracht.

 4. 4.4.  Is de verlaging van het aantal gasten hoger dan 5% dan is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen volgens onderstaand schema:

Verlaging aantal gasten

Verhoging arrangement of F&B Prijs

0– 5%

0%

6 – 10 %

5%

11 – 15 %

10 %

16 – 20 %

12 %

21 – 25 %

15 %

26 – 30 %

17,5 %

31 % of meer

20

1

4.5. Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie drankverbruik en personeelskosten tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 5 Beeldrecht en tekeningen

5.1.

5.2.

Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

​​De onder 5.1 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 6 Prijzen

 1. 6.1.  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken. Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtnemer door te berekenen.

 2. 6.2.  Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 3. 6.3.  ​​Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen middels schriftelijke mededeling aan opdrachtgever door te berekenen.

 4. 6.4.  Een prijsverhoging als bedoeld onder 6.3 geeft opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met opdrachtnemer te herzien.

Artikel 7 Betalingen

 1. 7.1.  Betalingen dienen te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

 2. 7.2.  Opdrachtgever is verplicht:

  • -  100 % van de overeengekomen zaalhuur bij het definitief maken van de reservering te betalen. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van deze reserveringssom.

  • -  25% van de overeengekomen opdrachtwaarde als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen;

  • -  85% van de overeengekomen opdrachtwaarde dient opdrachtgever uiterlijk 10 dagen voor de uitvoering van de

   overeenkomst te hebben aanbetaald;

  • -  Het restant van de overeengekomen opdrachtwaarde wordt door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de

   overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen;

  • -  Voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan opdrachtgever;

  • -  De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op

   nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.

  • -  Indien daar naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding voor is, is de opdrachtnemer gerechtigd een aanbetaling

   te eisen van 100% van de totaal begrote opdrachtwaarde of is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te

   verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

 3. 7.3.  Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en

  verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door

  opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.

 4. 7.4.  Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, zal de opdrachtgever in gebreke gesteld

  worden met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Opdrachtgever is tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

 5. 7.5.  Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,-. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

 6. 7.6.  Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

 7. 7.7.  Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

 8. 7.8.  Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames,

  dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij

  daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 9. 7.9.  Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die

  begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,- en onverminderd de BTW.

 10. 7.10.  De in het bezit van opdrachtgever zijnde digitale factuur voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 35 lid 1 van de Wet op de Omzetbelasting en geldt als volledig bewijs ten behoeve van de diverse (administratiefrechtelijke) instanties en als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.

2

2 juli 2017 – versie augustus 2020

Algemene Voorwaarden Culivents

Artikel 8 Annuleringen

 1. 8.1.  Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.

  • -  Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de

   aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.

  • -  Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de aanneemsom aan

   opdrachtnemer te betalen.

  • -  Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan

   opdrachtnemer te betalen.

 2. 8.2.  Annulering door opdrachtgever kan uitsluitend aangetekend schriftelijk of per email gebeuren. Voor de berekening van het

  te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.

 3. 8.3.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de

  algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Uitvoering

 1. 9.1.  De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 2. 9.2.  Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

 3. 9.3.  Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

 4. 9.4.  Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden binnen de opdracht te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 5. 9.5.  ​​Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

 6. 9.6.  Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

 7. 9.7.  Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

 8. 9.8.  Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

 9. 9.9.  Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdig uitvoering daarvan.

9.10.Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op diens projectlocatie tijdens de partij aanwezig zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.11.Opdrachtgever kan tot een week van te voren ook eventuele dieetwensen aan Opdrachtgever doorgeven. Hierbij valt te denken aan allergieën, vegetariërs, zwangerschapsdieet, moslims, diabetici, etc. Opdrachtgever kan dit nog wel op een kortere termijn doorgeven, maar met het oog op de inkoop bestaat de kans dat de dieetwensen dan niet meer volledig ingewilligd kunnen worden.

9.12.Kwaliteit en voedingswaarde van de grondstoffen en de maaltijden, de variatie in en samenstelling van de menu’s, de bereiding en het gereedmaken voor distributie van de maaltijden, de verzorging van de afwas, de afvalverwijdering uit de keuken en de algemene hygiëne en voedselveiligheid dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijke bepalingen, de Hygiënecode voor de catering.

Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. 10.1.  Partijen respecteren elkaars privacy en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens te allen tijde zorgvuldig worden verwerkt. Vanzelfsprekend houden Partijen zich aan de wettelijke eisen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 2. 10.2.  Partijen komen overeen dat aan elkaar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet bekendgemaakt zullen worden of worden doorverkocht aan derden.

 3. 10.3.  Partijen zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging.

 4. 10.4.  Partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte stellen in het geval van een incident ten aanzien van de van elkaars verkregen persoonsgegevens, dit ten einde te kunnen voldoen aan de Meldplicht Datalekken.

3

2 juni 2017 – versie augustus 2020
Algemene Voorwaarden Culivents catering

 1. 10.5.  Partijen zullen van elkaar verkregen persoonsgegevens wissen nadat deze gegevens hun doel vervuld hebben.

 2. 10.6.  Partijen zullen elkaar in de gelegenheid stellen de naleving van de wettelijke eisen, desgewenst, te doen controleren.

 3. 10.7.  De infrastructuur en computerprogramma’s waarvan Partijen zich bedienen, zijn dusdanig ingericht en beveiligd dat

  onbevoegden, redelijkerwijs, geen persoonsgegevens kunnen verkrijgen.

Artikel 11 Transport en werkomstandigheden

 1. 11.1.  Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

 2. 11.2.  Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

 3. 11.3.  Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Opdrachtnemer kan opdrachtgever indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

Artikel 12 Reclame

 1. 12.1.  Opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

 2. 12.2.  Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of overeenkomst. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, overeenkomsten en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

 3. 12.3.  Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

 4. 12.4.  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

 5. 12.5.  Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen ​8​ dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 6. 12.6.  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van rechten met betrekking tot het spelen van live/mechanische muziek, waarover BUMA rechten verschuldigd zijn tijdens een evenement gehouden op een locatie van Opdrachtnemer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. 13.1.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 2. 13.2.  Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

 3. 13.3.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet rechtstreeks aansprakelijk, maar zal in de gerezen schadesituatie zijn verantwoordelijkheid nemen voor zover dat redelijkerwijs van opdrachtnemer verlangd kan worden.

 4. 13.4.  Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

 5. 13.5.  Bedrijfsschade en andere indirecte schade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen dergelijke schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 6. 13.6.  Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

 7. 13.7.  Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

 8. 13.8.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

 9. 13.9.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

 10. 13.10.  Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

2 Juni 2017 - versie augustus 2020

Algemene Voorwaarden Culivents catering

Artikel 14 Klachten

 1. 14.1.  Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren onmiddellijk na constatering van een afwijking aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

 2. 14.2.  Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 15 Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven dient opdrachtgever dit direct aan opdrachtnemer te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffende goederen. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 16 Overmacht

 1. 16.1.  Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

 2. 16.2.  In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

 3. 16.3.  Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

 4. 16.4.  Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. 17.1.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. 17.2.  Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de

  Nederlandse tekst bindend.

Artikel 18 Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

Catering bij jou op locatie?

Wij horen graag wat wij voor u kunnen beteken?